หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:43:39


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร”  ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          ซึ่งการจัดโครงการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะฯ ในด้านแนวทางในการปฏิบัติงาน กฏระเบียบ สิทธิประโยชน์ และเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระเบียบงานสารบรรณและเส้นทางของการดำเนินงานตามระเบียบราชการ รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายกับผู้ประกอบการ  

อ่านเพิ่มเติม.....pdf