หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์วางแนวทางพัฒนานักศึกษาผลักดันสร้างผลงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์วางแนวทางพัฒนานักศึกษาผลักดันสร้างผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-26 15:59:59


คณะมนุษยศาสตร์วางแนวทางพัฒนานักศึกษาผลักดันสร้างผลงานวิจัย

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมวางแนวทางส่งเสริมนักศึกษาให้มีผลงานวิจัย พร้อมผลักดันงานวิจัยสู่การตีพิมพ์และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีอาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมหารือเพื่อวางแนวทางและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาได้มีผลงานวิจัยก่อนจบการศึกษา และให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI 1 และ TCI 2 พร้อมเปิดเวทีจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา โดยมีคณะฯและมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยแก่นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม....pdf