หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > คณะมนุษยศาสตร์พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เสริมศักยภาพด้านภาวะผู้นำ
คณะมนุษยศาสตร์พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เสริมศักยภาพด้านภาวะผู้นำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-26 16:07:17


คณะมนุษยศาสตร์พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เสริมศักยภาพด้านภาวะผู้นำ

          แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมนิภานภดล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยมี ผศ.ดรนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องเทคนิคการแต่งกานในโอกาศต่างๆ เทคนิคการแสดงออก การพูดโนมน้าวใจ และการพูดในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนา และปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้ดูดี มีความสง่า เป็นที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf