หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา รุ่นที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา รุ่นที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-04 14:31:46


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา รุ่นที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและจิตอาสา รุ่นที่ 13 ซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล และจังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา ส่งเสริมบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้เกิดความสามัคคี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

อ่านเพิ่มเติม....pdf