หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:10:12


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ซึ่งในวันนี้มีการตรวจประเมิน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ประธาน รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล กรรมการ และนางสาวภัทรพร หัสดี เลขานุการ

          ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีคณะกรรมกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ เป็นประธาน ผศ.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ กรรมการ อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา กรรมการ และนางสาวจิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้อยู่ในระดับดีทั้งสองหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม....pdf