หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คว้ารางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คว้ารางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:44:45


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง คว้ารางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนางสาวธัญญลักษณ์ ขันบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่รางวัล ยุวสตรีดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยมีผลงานในด้านกิจกรรม และด้านงานอาสาดังนี้

ผลงานด้านกิจกรรม

           - จัดกิจกรรมอบรม จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ให้แก่เด็กและเยาวชน ในการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
             ให้กับเด็กและเยาวชน เรื่อง สิทธิเด็ก การป้องกันการค้ามนุษย์ การป้องกันยาเสพติด จัดค่ายแกน
             นำ

           - ภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ฯลฯ

           - เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ม.5 (โรงเรียนสตรีระนอง) จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานด้านอาสา

           - รองประธานกลุ่มเยาวชนธารน้ำแร่ รุ่นที่ 3 สังกัด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

           - รองประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัด
             ระนอง ปี 2557-2560 สังกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

           - ประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดระนอง
             ปี 2561 สังกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

           - รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางริ้น

           - เลขาฯ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองระนอง

           - เหรัญญิก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf