หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:08:59


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

        วันที่ 30 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วยผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ ประธาน ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม กรรมการ และนางสาวสุภาวดี เรื่องสังข์ เลขานุการ ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf