หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-30 11:22:08


คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นปะธานการการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระสำคัญในเรื่องแนวทางในการพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1ชิ้น ก่อนสำเร็จการศึกษา รวมถึงให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เปิดเวทีจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษา โดยมีคณะฯและมหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนทุนการวิจัยแก่นักศึกษา รวมถึงติดความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านอื่นๆของคณะ

อ่านเพิ่มเติม....pdf