หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-12-06 10:05:44


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญร่วมพิจารณาในเรื่อง การปรับเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงแรมเมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf