หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:12:31


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2561

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2560 - 2564) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2560 การประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2562 - 2566 การชี้แจงผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf