หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:17:50


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  เย็นเยือก ประธาน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ อาจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดช        กรรมการ และน.ส.วนิดา  กงแหลม เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf