หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:17:12

 

สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ประธาน ผศ.ดร.วารุณี  ปัทมะสังข์ กรรมการ อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ กรรมการ และนางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ เลขานุการ ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม.....pdf