หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:46:20


โครงการสังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษารวม 130 คน ลงพื้นที่จัดโครงการ “สังคมและวัฒนธรรมร่วมใจ” เมื่อวันที่ 3- 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนขุนสมุทรจีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดขุนสมุทราวาส ขุนสมุทรจีน ชุมชน และปลูกป่าชายเลน ซึ่งโครงการดังกล่าวกลุ่มสาขาวิชาฯจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้และทักษะทางปัญญาด้านการจัดการสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21

อ่านเพิ่มเติม....pdf