หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ คว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ คว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-02-07 10:02:46


นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ คว้า 4 รางวัล ผลงานวิชาการระดับชาติ

     สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว และอาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว 500 คน จากทุกภูมิภาค ของประเทศ

     สำหรับประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยนี้ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งไป

     ซึ่งการประชุมวิชาการฯในปีนี้ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 4 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลได้ทั้ง 4 ผลงาน ดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการนำเสนอเเบบปากเปล่า (oral presentation)

     การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกล Landsat 8 เพื่อหาดัชนีที่เหมาะสมในการเเยกพื้นที่ว่างเปล่าออกจากพื้นที่อื่น กรณีศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดย นายวรรณรัตน์ จำนงถ้อย และนายไกรสร โกสุม

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทนำเสนอเเบบโปสเตอร์ (poster presentation)

     การประยุกต์ใช้ข้อมลไลดาร์ในการจำเเนกประเภทวัสดุอาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบ้านใหม่เเละตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยนางสาวจันทร์ทิมา พันธ์เอก และนางสาวกนกพร มาตา

  • รางวัลชมเชย ประเภทนำเสนอเเบบปากเปล่า (oral presentation)

     การประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์ในการตรวจสอบความเข้มเเสงอาทิตย์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาเซลล์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยนางสาวธัญญาเรศ ภูมิผิว และนางสาวรัตติกาล ทองเมืองหลวง

  • รางวัลชมเชย ประเภทนำเสนอเเบบโปสเตอร์ (poster presentation)

     การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิจุดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โดยนายธนชาติ ศรีเมือง และชมพูนุช ชมภูวิเศษ

อ่านเพิ่มเติม....pdf