หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:15:38


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2561

          วันที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และการอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (นักศึกษาทุกประเภท) และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf