หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:42:28


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 3725 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านความรู้  ความสามารถในการนำเที่ยว มีบุคลิกภาพที่ดี  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์

          การอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  ในการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเร่งผลิตบุคลากรในภาคบริการให้มีคุณภาพอันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น อันจะทำให้เกิดรายได้เป็นจำนวนมากและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   วัตถุประสงค์หลักอีกประการหนึ่งของโครงการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เป็นการเผยแพร่งานวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่  6 พฤษภาคม  ถึง 15 สิงหาคม  พ.ศ.2561  โดยมีผู้สอบผ่านเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษจำนวน 43 คน จีนกลาง 23 คน   ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษา  สอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  ครบตามหลักสูตรที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด  เพื่อให้ได้มัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง      โดยในพิธีเปิดโครงการอบรมฯดังกล่าว ผู้อำนวยการโครงการ ผศ.ฉันทัช  วรรณถนอม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง 3725 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf