หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-12-08 14:21:27


คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของคณะฯ และการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf