หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น
นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:37:34


นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ “โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561” ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Graduate School Mini-Conference 2018  ซึ่งจัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีผลงานที่ได้รับรางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น จำนวน 2 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          1.  เรื่อง การเปิดเผยข้อความจริงในเวลาทำสัญญาประกันภัย (ได้รับรางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น)

              นำเสนอโดย นางสาวกมลทิพย์ แซ่ท้าว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา : อาจารย์ที่ปรึกษา)

          2.  เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล : กรณีความผิดฐานทำให้แท้งลูก

              นำเสนอโดย นางสาวพัชราภรณ์ กมลวาทิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา : อาจารย์ที่ปรึกษา)

          3.  เรื่อง ปัญหาการรับมรดกแทนที่ของบุตรบุญธรรม

              นำเสนอโดย นางสาวอรทัย ปานเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง : อาจารย์ที่ปรึกษา)

          4.  เรื่อง มาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย

              นำเสนอโดย นายกฤติกานต์ แก้วมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (อาจารย์พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์ : อาจารย์ที่ปรึกษา)

          5.  เรื่อง ปัญหาการนับระยะเวลาสำหรับการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน : กรณีศึกษามาตรา 691 ประมวลกฎหมายแพ่งและ                        พาณิชย์ (ได้รับรางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น)

              นำเสนอโดย นางสาวเบญจรัตน์ พรมวงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย : อาจารย์ที่ปรึกษา)

อ่านเพิ่มเติม....pdf