หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:37:15


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ระยะเวลาเรียน 5 ภาคการศึกษา) 

เปิดสอนใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

           (1) กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว

           (2) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก

           (3) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2561

โดยกรอกใบสมัครได้ทาง : http://reg.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 09 1425 9901, 08 1632 5046

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 140,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  แบ่งชำระภาคเรียนละ  28,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

เปิดการศึกษา สิงหาคม  2561

อ่านเพิ่มเติม....pdf