หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-18 15:09:57


แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“เป็นสาขาที่ทำให้เรามีความอดทนและความพยายาม สามารถยืนระยะในสังคมได้ ด้วยอาจารย์ที่ดี มีความสามารถ”

วสันต์ สหกิจสันติสกุล (พี่อู๋)
ปีที่เข้าศึกษา 2550

ปีที่สำเร็จการศึกษา  2554

ปัจจุบัน: Junior Account Manager, Kaidee.com

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา
Sales Executive, Vistara (Sep 2019 - Jan 2021)

Senior Sales Executive, IndiGo (Nov 2018 - Sep 2019)

Sales Executive, Interglobe Aviation  Jul 2016 - Nov 2018