หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีอาจารย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีอาจารย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-04-07 12:34:52


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีอาจารย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

          1 เมษายน 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.โยธิน เเสวงดี ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

           1. อาจารย์จันทิมา หวังสมโชค สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดำรงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์และปริจเฉทวิเคราะห์

           2. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย ดำรงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวรรณคดีวิจารณ์

           3. อาจารย์วิชุดา ขุนหนู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดำรงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม....pdf