หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-01 14:42:53


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)


        วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปัจฉิมนิเทศ โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

        การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        กรมทางหลวง

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)

        กรมพัฒนาที่ดิน

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        กรมควบคุมมลพิษ

        บริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จำกัด

        กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

        สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

อ่านเพิ่มเติม....pdf