หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-15 14:52:55


สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล ประธาน, ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ กรรมการ, อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม กรรมการ,และนส.ตูนละดา เพชรอำไพ เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th