หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-23 15:51:35


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ รวมถึงการหารือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลัก และยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คงความครบถ้วนของเนื้อหาและผลการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้สอนพิจารณาปรับวิธีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf