หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:51:01


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย อาจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม ประธาน, ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ กรรมการ, อาจารย์กรภัค จ๋ายประยูร กรรมการ,และนส.ตูนละดา เพชรอำไพ เลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th