หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 12:51:40


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบกลไกการบริหารหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf