หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 13:04:55


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาของสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดและชุมชน และมอบของบริจาคให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสันติสุข ตำบล สันติสุข อำเภอ ดอยหล่อ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา ส่งเสริมบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาให้เกิดความสามัคคี สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf