หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการวิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการวิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 ตุลาคม 2563 09:19:43

โครงการวิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการวิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีโครงการเข้าร่วมวิพากษ์ทั้งสิ้น 86 โครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมการวิพากษ์ฯในครั้ง 3 ท่านได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรทร  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนโสภณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เขียนข้อเสนอวิจัยที่สามารถขอรับทุนสนับสนุน และปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf