หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-15 15:13:12


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ออนไลน์)
      วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบปัจฉิมนิเทศ โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่
       1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
       2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
       3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       4. กรมทางหลวง
       5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)
       6. กรมพัฒนาที่ดิน
       7. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       8. กรมควบคุมมลพิษ
       9. บริษัท เอ็น.พี.เซอร์เวย์ จำกัด
       10. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
       11. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

อ่านเพิ่มเติม....pdf