หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-14 15:48:28


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563

       14 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ร่วมพิจารณาในเรื่อง การขออนุมัติผลการเรียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (นักศึกษาทุกประเภท) การยืนยันแผนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 4  Admission 2) และการตรวจสอบคุณสมบัติ/คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 5  Direct Admission)  โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา บุคลาการฝ่ายบริการการศึกษาของคณะ ร่วมการประชุมในครั้งผ่านระบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม....pdf