หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-19 15:29:58


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562

     13 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานของคณะในปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

อ่านเพิ่มเติม....pdf