หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:48:29


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ ประธาน, อาจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม กรรมการ, อาจารย์กรภัค จ๋ายประยูร กรรมการ,และนส.กัญญ์พัฒฑา หงส์ภัทราจันทร์ เลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th