หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-18 11:52:19


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯซึ่งประกอบด้วย โดย ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ ประธาน, ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล, อาจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม กรรมการ,และนส.สุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ โดยมีอาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf

www.ssru.ac.th