หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 13:06:41


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภรโสภิณ โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามกลไกการบริหารหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ใด้แก่ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ทั้ง 5 หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม....pdf