หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-27 14:40:55


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 26 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2563 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มเติม) และติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในไตรมาส ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf