หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน(ตรุษจีน) ครั้งที่ 17 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน(ตรุษจีน) ครั้งที่ 17 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-27 14:42:32


โครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน(ตรุษจีน) ครั้งที่ 17 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     ในวันศุกร์ที่  17 มกราคม 2563  สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการแข่งขันพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาจีน(ตรุษจีน) ครั้งที่ 17 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การประกวดร้องเพลงภาษาจีน การประกวดคัดลายมือภาษาจีน การประกวดศิลปะการแสดงจีน และการประกวดจัดป้ายนิทรรศการ ซุ้มวัฒนธรรมจีน ชิมเกี๊ยวจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาและรู้จักแก้ปัญหาด้วยภาษาจีนได้ อีกทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกบุคลิกภาพที่ดีในที่สาธารณะ กิจกรรมดังกล่าวได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในการใช้ภาษาจีน และกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนานักศึกษามีคุณสมบัติด้านวิชาการและบุคลิกภาพควบคู่กัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ่านเพิ่มเติม....pdf