หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-19 15:44:24


สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯซึ่งประกอบด้วย โดย ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธาน, ผศ.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ, อาจารย์อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์ กรรมการ,และนส.ศรัณภัสรื แสงทอง เลขานุการ โดยมีอาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf