หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:30:02


แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“สาขาวิชาภาษาไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาวรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานและประกวดแข่งขันได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาเสมอ”

พี่แม็ก อานันต์ ชาญ ศิษย์เก่า รหัส 58

ปัจจุบัน: พนักงานราชการเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

แม็ก อานันต์ ชาญเดช ผู้รักในการเขียนและการพูดภาษาไทย ปัจจุบันพี่แม็กได้นำทักษะทางภาษาไปใช้ในการทำงานสายราชการและพัฒนางานเขียนด้วยการเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE” จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ พี่แม็กยังนำทักษะการพูดและฟังจากการเรียนไปปรับใช้ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงโทษของยาเสพติด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย มีรายวิชาการฟังและการพูด การเขียน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การอ่าน และการใช้ภาษาเพื่อการอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนจบไปเลือกงานได้หลากหลายอาชีพ