หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-19 12:55:47


โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการบรรยายครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ microsoft excel อาทิ ความรู้พื้นฐานในการใช้ Excel เครื่องมือ การสร้างกราฟ การใช้สูตรคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต

สาขาวิชาภาษาไทยมีรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆให้แก่นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้