หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและเทคนิคการตั้งหัวข้อวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและเทคนิคการตั้งหัวข้อวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-24 10:59:56


ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม“โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและเทคนิคการตั้งหัวข้อวิจัยทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563”  ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 3546 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและมีแนวคิดริเริ่มพัฒนางานวิจัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ในการจัดโครงการอบรม ฯ ครั้งนี้ นอกจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการอบรมหลักแล้วยังได้เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาร่วมช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและด้านงานวิจัย ดังรายนามต่อไปนี้

          1.นายวัฒนชัย ทองแสง รหัสนักศึกษา 5512344005 (พี่มิ๊ก) อดีตประธานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเนติบัณฑิตไทยและประกอบอาชีพทนายความ

          2.นางสาวพรศิริ ตู้พิจิตร รหัสนักศึกษา 57123440065 (พี่ส้มโอ) อดีตประธานคลินิกฎหมายและศูนย์ให้บริการประชาชนสาขาวิชานิติศาสตร์ เจ้าของบทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์อัตราโทษที่เหมาะสมของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่” “Analysis of The Appropriate Penalty for smoking in The Non-Smoking Area” (การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9) ปัจจุบันเป็น นิติกร กองกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.นางสาวปรีดาภรณ์ แก้วด้วง รหัสนักศึกษา 57123440060 (พี่รุ้ง) เจ้าของบทความวิจัยเรื่อง “ญาติสืบสายโลหิตกับสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม” “Blood Lineage Relatives and The Rights to Inheritance as Statutory” (การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9) ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 กระทรวงยุติธรรม

            4.นางสาวณัฏฐา โอภาสธนธร รหัสนักศึกษา 58123440109 (พี่เอิน) นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 เจ้าของบทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วันลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน” “An Analysis of the employee on maternity leave for pregnant women under the Labour Protection Act BE 2541” (การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9) และเจ้าของบทความวิจัยเรื่อง A Comparative Analysis of The Employee on Maternity Leave Between Private Sector and Government Sector” (การประชุมระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเซีย International Conference on Social Science and Economics (ICSSE) held in Taipei, Taiwan) ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายสำนักกฎหมายเอกชน KNSAT LEGAL & TAX Co, Ltd

            5.นายกฤติกานต์ แก้วมา รหัสนักศึกษา 5812344004 (พี่นิว)  อดีตประธานคลินิกฎหมายและศูนย์ให้บริการประชาชนสาขาวิชานิติศาสตร์ เจ้าของบทความวิจัยเรื่อง “มาตรการคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย” “The Disclosure in the Contract of Insurance” (การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “GRADUATE SCHOOL MINI-CONFERENCE 2018”) และเจ้าของบทความวิจัยเรื่อง Muslim and Marriage Conditions: Comparative Study According to Thai Law” ( การประชุมระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเซีย International Conference on Social Science and Economics (ICSSE) held in Taipei, Taiwan) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ

          6.นางสาวริทธิ์ษา เทพชมพู รหัสนักศึกษา 59123440128 (พี่อ้อม) เจ้าของผลงานบทความวิจัยในรูปแบบตีพิมพ์ลงวารสาร เรื่อง The status of artificial intelligent robots in criminal justice” ปัจจุบันฝึกงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

          7.นางสาวภัทธินันท์ เลิศวิริยะศิลป์ รหัสนักศึกษา 59123440107 (พี่มีน) เจ้าของผลงานบทความวิจัยระดับชาติเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ลี้ภัย”ได้รับมอบเกียรติบัตร “บทความดีเยี่ยม” จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) และเป็นผู้ได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนให้นำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติที่ต่างประเทศ เรื่อง “Measure on Detention of Refugee” (การประชุมระดับนานาชาติในเขตทวีปยุโรป International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE) held in Oxford, United Kingdom) ปัจจุบันฝึกงานที่ศาลจังหวัดนนทบุรี

          หมายเหตุ : การอบรมครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสำรองที่ได้ที่ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 35 ชั้น 2.

อ่านเพิ่มเติม....pdf