หน้าหลัก > ข่าว > > อธิการบดีให้โอวาทและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำเสนอบทความวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
อธิการบดีให้โอวาทและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำเสนอบทความวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 ธันวาคม 2562 11:56:37


อธิการบดีให้โอวาทและชื่นชมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนำเสนอบทความวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ

     เช้าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีและชื่นชมแก่คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี และ อาจารย์บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ ซึ่งนำนักศึกษาจำนวน 7 คน นำเสนอผลงาน จำนวน 7 บทความ ได้แก่ นางสาวกัลยกร สังขชาติ, นางสาวธารารัตน์ ตะเคียนศก, นางสาวพิมพกานต์ รัตนา, นางสาวชูติรัตน์ งามแก้ว, นางสาวกาญจนา อนุจันทร์, นางสาวทัดดาว ไกรยา, และนางสาวสุภัค ศิริรัตน์ ไปนำเสนอบทความทางวิชาการตามโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 4th Singapore – International Conference on Social Science & Humanities. The National University of Singapore Society (NUSS), The Kent Ridge Guild House, 9 Kent Ride Drive, Singapore. ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานวิจัยรวมถึงผลักดันการนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ก่อนจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf