หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:14:26


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2562

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงพิจารณาในเรื่องแผนดำเนินการจัดทำหลักสูตร 2 ภาษา และการกำหนดการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf