หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:18:06


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธาน, อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด กรรมการ, อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล กรรมการ,และนส.จิราพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf