หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-07-24 15:16:04

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งเป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธาน, ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ กรรมการ, อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก กรรมการ,และนส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf