หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
05 กันยายน 2563 11:29:19

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 19 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ ประธาน, รศ.ดร.กัญญามน กาญจนทวีกูล กรรมการ, อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม กรรมการ,และน.ส.สุภาวดี เรืองสังข์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf