หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-10 09:58:09


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียน การทบทวนผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 การพิจารณาภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

อ่านเพิ่มเติม....pdf