หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-10 09:54:59


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกลไกการบริหารหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมถึงการดำเนินงานในการจัดทำหลักสูตร 2 ภาษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...