หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-10 09:56:18


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาของสาขาวิชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมถึงนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในเปิดโครงการ และมี อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf