หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-26 14:11:27


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

          ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 660 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 805 คน คิดเป็นร้อยละ 81.99 โดยผลการเลือกตั้งได้ผู้แทนคณาจารย์เพื่อทำหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน ดังนี้

          1. อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ 329 คะแนน

          2. อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล 329 คะแนน

          3. อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ 260 คะแนน

          4. อาจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช 255 คะแนน

ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะได้เสนอรายชื่ออาจารย์ทั้ง 4 คน เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป