หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 12 รางวัล งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 12 รางวัล งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-27 14:45:02


นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 12 รางวัล งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

          วันที่ 18-19 มกราคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 โดยนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักศึกษาจาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วม 90 ผลงานวิจัย และสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถคว้ารางวัลมาทั้งหมด 12 รางวัล ได้แก่รางวัล????ชนะเลิศ 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 4 รางวัล, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 รางวัล  โดยมีรายละเอียดดังนี้

         นางสาวกาญจนา ศักดิ์ทอง และนางสาวอารียา ใจซื่อ นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบแบบจำลองการเกิดดินถล่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

         - รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ชื่อผลงาน การเปรียบเทียบแบบจำลองการเกิดดินถล่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง????

         - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์????(อาจารย์มรกต ที่ปรึกษา)

         นายสุเมธ ฉัตรกรวงษ์ นางสาวนัทฐมน ผาตินุวัต นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบการจำแนกสิ่งปกคลุมดินภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2 โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งอัลกอริทึม support vector machine, random forest และNeural Network ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ได้รับ 2 รางวัลได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบปากเปล่า ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ????

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความ ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ????

(อาจารย์มรกต ที่ปรึกษา)

         นางสาววรรณวิษา ธาระแดน นางสาวธัญญารัตน์ สุตะนา นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพลุ่มน้ำแก่งละว้า-ห้วยจิก จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย ในสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ได้รับ 2 รางวัลได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาตร์กายภาพ ????

         - รับรางวัลรองชนะอันดับ 2 ประเภทบทความวิจัยสาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ????

(อาจารย์คธาวุฒิที่ปรึกษา)

         นายกิตพัฒน์ โห้หาญ และนายกฤษณโพธิ์ศิริ นำเสนอผลงานประเภทปากเปล่าในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์การขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน ด้วยระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อคาดการณ์ราคาที่ดิน ในประเภทภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้รับ 2 รางวัลได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอปากเปล่า สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????

(อาจารย์มรกต ที่ปรึกษา)

         นายนพัตธร เมรสนัด และ นายนวธร ไชยรัตน์ นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอ์ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจสอบสุขอนามัยของข้าวโดยใช้ช่วงคลื่น GLI NGRDI VARI ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ 1 รางวัลได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????

(อาจารย์ณยศ ที่ปรึกษา)

         นายเจษฎา คำตะนิตย์ นายชลนที ชาญสมิง นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องอัลกอริทึมเพื่อการทำนายจุดเสี่ยงเกิดไฟป่า ในสาขาภูมิศาสตร์นวัตกรรม ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทบทความวิจัย สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ ????

(อาจารย์มรกต ที่ปรึกษา)

         นายอนุรักษ์ นูมหันต์ นายณัฐวุฒิ สุโพโฮง นายบัลลังค์ จินดากลาง นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ระบบที่เรียนรู้ด้วยตนเองสร้างแบบจำลองการทำนายพื้นที่เสี่ยง ต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในสาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่

         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทการนำเสนอโปสเตอร์ สาขาภูมิศาสตร์มนุษย์ ????

(อาจารย์มรกต ที่ปรึกษา)

อ่านเพิ่มเติม....pdf